PARTNER
SK
4C hodnotenie

Vážený zákaznici a záujemcovia , v tejto kapitole nájdete základné informácie z oblasti hodnotenia diamantov , podľa ktorých sa stanovuje ich cena ( cenník rapaport ) - celosvetovo platný cenník oceňujúci Váš diamant v Bratislave , Košiciach ale aj rovnako v Londýne či New Yorku.

Pre dokonalé pochopenie systému hodnotenia diamantov odporúčam si prečítať celosvetovo uznávanú učebnicu Vereny Pagel - Theisen Diamond Grading ABC, ktorá bola vydaná v českom preklade Ing. Ladislava Klabocha - Diamanty - Príručka hodnotenia. V prípade záujmu si ju môžete objednať aj u nás.

Každý diamant predávaný serióznym obchodníkom musí mať certifikát, ktorý vystaví svetovo uznávané gemologické laboratórium.

Na certifikáte (alebo rodnom liste) diamantu musia byť uvedené údaje o 4c - farba, hmotnosť, čistota a typ brúsu. Certifikát musí obsahovať názov a adresu laboratória, číslo a dátum vystavenia certifikátu. Certifikát vám ako kupcovi zaručuje kvalitu a pravosť vášho diamantu.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 4C

Pri hodnotení a certifikácii diamantov sa posudzujú základné parametre diamantov ako sú brús /cut/, váha /carat/, čistota /clarity/, farba /color/, ktoré majú zásadný vplyv na cenu diamantu. Tieto parametre sa označujú 4C. Ďalej, môžu byť v certifikátoch údaje o rozmeroch, fluorescencii, mapa vnútorných a vonkajších charakteristík .

1, CUT - BRUS DIAMANTU

Moderný briliantový brús je založený na optických výpočtoch so zameraním na maximálnu krásu kameňa, ktorá je výsledkom brilancie a disperzie. Briliantový brús má kruhový obrys a skladá sa z koruny ( 32 faziet + tabuľka), pavilónu (24 faziet + možná kaleta). Posúdenie kvality brúsu spočíva v porovnaní sledovaného kameňa s ideálnymi proporciami a symetriou matematicky vypočítaného modelu. Odchýlky od takéhoto modelu sú označované ako kvalita brusu, pre ktorú sa používa stupnica: very good, good, fair a poor. Niektoré laboratória pre najlepšie diamanty majú kategóriu excellent alebo ideal cut. Konečné prevedenie brusu sa nazýva finishing.

2, COLOR - FARBA DIAMANTU

Diamant sa ako jediný drahý kameň v prírode vyskytuje vo všetkých farebných modifikáciách. Pravda diamanty vyskytujúce sa najčastejšie v prírode sú po vybrúsení vo farbách od bielej po žltú. Na tieto základné farby bola priata medzinárodná stupnica farieb, ktorá sa označuje písmenami latinskej abecedy D - Z. Čím je farba kameňa belšia, tým je jej označenia bližšie k začiatku abecedy. Farebnú špecifikáciu musí vykonávať skúsený profesionál pomocou sady vzorkových kameňov ( Master stones), ich porovnávaním s hodnoteným kameňom. Musia byť dodržané štandardné podmienky pozorovania napr. normalizované svetlo o 5000/5500 K (D55) a štandardné postupy pre zaradenie pozorovaného kameňa do určitej farebnej triedy. Pri ožiarení diamantu UV svetlom vyžarujú niektoré kamene sfarbené svetlo - fluorescenciu. Stupne: žiadna - slabá - stredná - silná (none - slight - medium - strong)

MEDZINÁRODNÉ FAREBNÉ STUPNICE
(1) (2)
Prvotriedne biely + ( Exceptional white+ ) D RIVER
Prvotriedne biely ( Exceptional white ) E
Veľmi biely+ ( Rare white+ ) F Top Wesselton
Veľmi biely ( Rare white ) G
Biely ( White ) H Wesselton
Ľahko tónovaný biely ( Slightly tinted white ) I Top Crystal / Crystal
J
Tónovaný biely ( Tinted white ) K Top Cape
L
Ľahko nažltlý ( Tinted color ) (3) K From Cape to Yellow
1 - ľahko nažltlý, 2 - nažltlý, 3 - ľahko žltý, 4 - temer žltý L
Farebné diamanty ( Fancy Diamonds )
(1) Nomenklatúra GIA (GIA Tems)
(2) Dočasné používanie do roku 1990 ( Transitional use until 1990)
(3) Možné ďalšie delenia (tónová škála 1,2,3,4) (Optional subdivision

Fancy color sa nazývajú diamanty s intenzívnym zafarbením.

3, CARAT - VÁHA DIAMANTU

Vzhľadom k presne stanoveným parametrom briliantového brúsu je možné pomerne presne určiť váhu tiež zmeraním základných rozmerov briliantu, t. j. priemeru (min . v dvoch na seba kolmých os ) a výšky. Odhadovaná hmotnosť [ct] = (priemer rundisty) 2 x výška x 0,0061 Jednotka karát pochádza zo stredovekých trhov, kde sa ako váhová jednotka pre obchodovanie s drahými kameňmi, resp. pre ich vyváženie používali semená chlebovníka. Semená chlebovníka mali tú vlastnosť, že všetky vážili rovnako. Hmotnosť diamantu je udávaná vždy v karátoch - medzinárodne je používaná skratka „ ct „ . Táto váha sa v certifikátoch udáva s presnosťou na dve desatinné miesta. Meranie prebieha s presnosťou na tri desatinné miesta, pričom zaokrúhlenie druhého desatinného miesta je možné len v prípade, že tretie desatinné miesto je 9.
1 ct = 200 mg = 0,2g
Vzhľadom k presne stanoveným parametrom briliantového brúsu je možné pomerne presne určiť váhu tiež zmeraním základných rozmerov briliantu, t. j. priemeru (min . v dvoch na seba kolmých os ) a výšky.
Odhadovaná hmotnosť [ct] = (priemer rundisty)2 x výška x 0,0061

4, CLARITY - čistota diamantu
diamond

Tieto nehomogénne častice môžu byť vnútornými charakteristikami, nazývanými - inklúzie ( tmavý „uhlík", biely „ľad", praskliny, atď...), ktoré vznikli v jednotlivých fázach tvorby kryštálu. Ďalej to môžu byť vonkajšie charakteristiky (škrabance, naturály, atď.), ktoré vznikli opracovaním, alebo ich nebolo možné opracovaním odstrániť. Od veľkosti a rozloženia týchto charakteristík závisí priradenie príslušnej triedy čistoty pozorovanému diamantu. Ako štandard pre merateľnosť sa používa lupa s 10 násobným zväčšením.

MEDZINÁRODNÉ STUPNICE ČISTOTY DIAMANTU

LC (Loupe - Clean) alebo IF (Internal Flawless)
Čistota diamantu je označená „čistý pod lupou" (loupe-clean), pokiaľ za stanovených podmienok diamant spĺňa podmienku absolútnej priehľadnosti bez inklúzií.

VSS* (Very Very Small) (VVS1, VVS2)
Veľmi veľmi malé inklúzie, ktoré sú veľmi ťažko zistiteľné lupou s 10 - násobným zväčšením.

VS* (Very Small) (VS1, VS2)
Veľmi malé inklúzie, ktoré sú veľmi ťažko zistiteľné lupou s 10 - násobným zväčšením

SI* (Small Inclusions) (SI1, SI2)
Malé inklúzie ľahko zistiteľné lupou s 10 - násobným zväčšením ale neviditeľné voľným okom z korunovej strany brúsu

PI (Pique)
Stredné inklúzie evidentne viditeľné lupou s 10 - násobným zväčšením a ťažko viditeľné voľným okom z korunovej strany brúsu, nerušiace brilanciu

PII (Pique II)
Veľké a početné inklúzie, veľmi ľahko zistiteľné voľným okom z korunovej strany brúsu, ľahko znižujúce brilanciu diamantu

PIII (Pique III)
Veľké a početné inklúzie, veľmi ľahko zistiteľné voľným okom z korunovej strany brúsu, ktoré znižujú brilanciu diamantu.